About
Nhà hàng Maneki Neko Deli là s? k?t h?p gi?a tinh hoa ngh? thu?t ?m th?c Nh?t B?n và tài hoa c?a nh?ng d?u b?p tr? danh, mang d?n s? tr?i nghi?m tuy?t v?i cho quý th?c khách. Nhà hàng ph?c v? hon 100 món an ch?t lu?ng du?c ch? bi?n t? nh?ng nguyên li?u tuoi ngon b?c nh?t, s? d?ng trong ngày, d?m b?o huong v? chu?n Nh?t.
Website: https://manekineko.com.vn/
Hotline: 024 3200 5108 - 028 3997 4780
Gi? ho?t d?ng10:00 - 22:00
Ð?a ch?: T?ng 12, tháp B, tòa nhà Sông Ðà, 18 Ph?m Hùng, Nam T? Liêm, Hà N?i.
Hastags, tag: #Manekineko #amthucnhatban #vanhoanhatban #lehoinhatban

https://www.tumblr.com/manekinekocomvn
https://www.flickr.com/people/198194649@N04/
https://www.linkedin.com/in/Manekineko/
https://www.pinterest.com/Manekineko_comvn/
https://twitter.com/manekinekocom
https://www.twitch.tv/manekinekocomvn/about
https://www.youtube.com/@manekinekocomvn/about
https://dribbble.com/Manekinekocomvn/about
Comments
Issues with this site? Let us know.